Realisatie MFC Aardenburg

In Aardenburg staat een groot project op stapel: de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC).

Hierin komen de school, de kinderopvang, de sportzaal en het dorpshuis. Het nieuwe gebouw komt op de plaats waar nu de voormalige Vorsterman van Oyenschool staat. Zoals in de gemeenteraadsvergadering werd aangegeven, wordt dit een gebouw waar Aardenburg, mede vanwege het fraaie ontwerp, de duurzaamheid, de circulariteit en de toekomstbestendigheid (gasloos en energieneutraal), met recht trots op kan zijn.

Bij een dergelijk groot project is het belangrijk en gebruikelijk dat wij de omwonenden en overige geïnteresseerden informeren door middel van een informatieavond. Door de coronamaatregelen kan dat echter niet doorgaan.

Als alternatief kunt u digitaal kennisnemen van het plan door middel van de (voorlopige) plattegronden, gevelaanzichten van het gebouw, de voorgestelde terreinindeling en impressie van het interieur onderaan dit nieuwsbericht. U vindt daar ook een planning. Hierin ziet u onder meer dat de bouwwerkzaamheden naar verwachting in maart 2021 starten en klaar zijn in december 2021. De sloop van de Vorsterman van Oyenschool is voorzien in de maand januari. Omwonenden hebben deze informatie ook per brief ontvangen.

Wij blijven de omwonenden per fase informeren. Voorafgaand aan een bouwfase verwachten wij specifiekere informatie te kunnen verstrekken over aan- en afvoerroutes  en eventuele overlast.  

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, opmerkingen of tips heeft, dan kunt u die mailen naar mfcaardenburg@gemeentesluis.nl of bellen naar 140117. Wacht u daar niet te lang mee want nu kunnen er eventueel nog aanpassingen in het voorlopige ontwerp worden aangebracht. Vragen en antwoorden worden ook anoniem op de website geplaatst tenzij u aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

 

Veel gestelde vragen

Inloopavond

Een infoavond had mijn inziens best door kunnen gaan met enige moeite van de gemeente in de gymzaal of kerk of eventueel per straat.

Antwoord:
In de raadsvergadering van 24 september jongstleden heeft het college op verzoek van verschillende raadsfracties, toegezegd dat de omwonenden zo spoedig mogelijk geïnformeerd zouden worden. Omdat een inloop- en/of informatieavond, gelet op de landelijke Coronamaatregelen, niet toegestaan was, zijn de omwonenden per brief geïnformeerd. Overige geïnteresseerden konden via de gemeentelijke website kennis nemen van de plannen. Inmiddels is  besloten dat omwonenden individueel gebruik kunnen maken van een spreekuur met de architect, aannemer en gemeente. Zij zijn daarover geïnformeerd.

Positionering gebouw

Het lijkt er op dat als het gebouw in zijn geheel gedraaid zou worden er veel minder mensen hinder zouden ondervinden van dit stukje gebrek aan privacy. De basisschool/kdv/peutergroep zijde zou dan aan de kant waar nu het Dorpshuis is ingetekend kunnen komen. Mij lijkt dit ook met het oog op de zonnestand een stuk aangenamer voor de kinderen die in de bovenste verdieping van het gebouw zullen zitten. Graag zouden wij u dan ook met de inachtneming van bovengenoemde punten willen vragen om te overwegen het gebouw in zijn geheel om te draaien.

Antwoord:
Binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan past een 2-laags gebouw op de locatie van de Vorsterman van Oyenschool. Een 2-laags gebouw past ook bij de duurzame insteek van de realisatie van MFC Aardenburg. Een compact gebouw is energie efficiënter dan een 1-laags gebouw. Het gebouw is daarnaast zo op het kavel gepositioneerd dat de school zo ver mogelijk weg staat van de bebouwing aan de Zuidstraat en Burchtstraat. Er wordt daarnaast in de inrichting van het speelplein zoveel mogelijk van het bestaande groen behouden en er zal met aandacht gekeken worden naar de verdere invulling van het plein.

Hoogte van het gebouw

We vinden de ontwikkeling van het MFC een positieve zet voor de ontwikkeling van Aardenburg, echter willen onze huidige privacy waarborgen en willen weten hoe hoog het MFC gebouw wordt.

Antwoord:
Het hoogste punt zal circa 7,5 meter zijn. Door de situering van het gebouw heeft dit geen gevolgen voor dag- en zonlicht op de omliggende percelen.

Ontwerp

Wie heeft er gekozen voor dit ontwerp en waarom zijn de omwonenden daarbij niet betrokken?

Antwoord:
Zoals dat bij de realisatie van meerdere MFC’s en schoolgebouwen in onze gemeente werd gedaan, werd ook voor MFC Aardenburg een “ontwerpwedstrijd” uitgeschreven. Hieraan konden meerdere geïnteresseerde bedrijven deelnemen. Met vertegenwoordigers van alle participanten (school, kinderopvang, dorpshuis, sport, stadsraad en gemeente) werd op basis van diverse criteria (ontwerp, functionaliteit, duurzaamheid, prijs, etc) de aanbieding en het ontwerp van BUKO unaniem als de beste geselecteerd. De inwoners van Aardenburg werden hierbij vertegenwoordigd door de stadsraad.

Ventilatie

Gezien de tijd waarin we leven met Covid-19 is het van groot belang dat er heel erg goed wordt gekeken naar de manier van ventileren van het gebouw! Er gaat niets boven degelijke, ouderwetse ventilatie mogelijkheden. Met andere woorden: ramen die open kunnen i.v.m. frisse buitenlucht! Dit is van essentieel belang voor een goede gezondheid!

Antwoord:
De school en de kinderopvang zullen voldoen aan de eisen conform Frisse Scholen klasse B, hierin zijn de laatste eisen vastgelegd ten aanzien van installatie en ventilatie betreffende huisvesting voor scholen en kinderopvang. Er wordt een CO2 gestuurde installatie toegepast (waarbij geen gebruik gemaakt worden van recirculatie van lucht) en per lokaal wordt er voorzien in minimaal 4 te openen ramen.

Bijgebouw

Wat is het gebouwtje tegen mijn perceelsgrens, een transformatorhuisje o.i.d. ?

Antwoord:
Dit betreft een fietsenstalling t.b.v. gebruikers van het dorpshuis en de sportzaal.

Parkeeroverlast

Wij vrezen voor parkeeroverlast in de Burchtstraat waar er al minder parkeerplaatsen zijn door de laatste herinrichting.

Antwoord:
Bezoekers, ouders, leerlingen en personeel worden aangemoedigd om zich zo veel als mogelijk te voet of met de fiets te verplaatsen. Er zijn meerdere fietsenstallingen beschikbaar. Voor diegenen die toch met de auto komen, worden 42 extra parkeerplaatsen aangelegd. Dit voldoet aan de zogenaamde CROW-normering.

Bouwgrond

Een familielid wil graag naar Aardenburg komen wonen en is geïnteresseerd in een bouwkavel op het terrein van de (voormalige) gymzaal.

Antwoord:
Over de nieuwe bestemming van de gymzaal en het resterende terrein van basisschool Op Dreef is nog geen besluit genomen. De architect heeft in zijn enthousiasme de vrijheid genomen om hier bouwkavels te tekenen. Het was de architect niet bekend dat er voor de gemeente Sluis een “bouwstop” van toepassing is.

Geluidsoverlast

Enkele maatregelen die hopelijk meegenomen worden in de besluitvorming zijn:
zorg om de geluidsoverlast zowel van de gymzaal als van het dorpshuis / zorg om licht (‘s nachts) Welke deuren worden er gebruikt ( geluidsarm?) Goede geluidsisolatie van het gebouw.

Antwoord:
Er zal worden voldaan worden aan de eisen overeenkomstig de hiervoor geldende wet- en regelgeving. De aannemer is daarin verantwoordelijk voor het uitstralend installatiegeluid dit zal worden onderbouwd en getoetst middels een berekening. Uitstralend geluid vanuit het gebruik van het gebouw is een verantwoordelijkheid van de gebruikers. Voldaan moet worden aan de voorwaarden zoals die staan in de nog af te geven gebruiksvergunning. Bij overtreding daarvan zal de gemeente handhavend optreden.

Afbakening terrein

In het ontwerp staat er ook divers groen ingetekend, ook bij de afbakeningen van het terrein. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de zijde van onze tuin. Graag horen wij dan ook of dit wel/niet meegenomen zal worden in het nieuwe ontwerp.

Antwoord:
Uitgangspunt is dat de bestaande erfafscheidingen behouden blijven. Het plein wordt afgesloten middels hekwerken en krijgt een groen karakter.

Terreinafscheiding

Hoe hoog worden de hekwerken en groende hagen rondom ?

Antwoord:
In principe worden de huidige hekwerken en hagen rondom het terrein behouden. Waar dit stuk of incompleet is wordt dit hersteld.

Oppervlakte terrein

De buitenspeelruimte lijkt een stuk kleiner te worden, klopt dat qua oppervlakte?

Antwoord:
In de uitvraag cq. de aanbestedingsbescheiden werden geen eisen gesteld aan de totale oppervlakte van het speelplein anders dan de wettelijke voorschriften: minimaal 3 m2 per leerling (120 leerlingen x 3 m2 = 360 m2) verhard speelplein. De kinderopvang heeft een aparte buitenspeelruimte.

Afsluiten terrein

Wordt het terrein na sluitingstijd volledig afgesloten of blijft dit toegankelijk?

Antwoord:
Het terrein zal na sluitingstijd niet afgesloten worden en blijft openbaar toegankelijk.

Terreininrichting

Ook de sportzone, beleeftuin en speeltoestellen komen grenzen aan onze tuinen, dus ballen in de tuin of hekklimmers zullen  ook nu weer schering en inslag zijn.

Antwoord:
De terreininrichting is een voorstel van de architect welke in overleg met de participanten nog verder uitgewerkt moet worden.

Bomen

In het plan staat ook dat de bestaande bomen ( esdoorn ) blijven staan. Kunnen deze verwijderd worden want ze geven overlast door blad, etc.?

Antwoord:
Er is landelijk en zelfs Europees beleid dat er meer schaduwplekken gerealiseerd moeten worden, zeker in de openbare ruimte zoals schoolpleinen, etc. Schaduw op het plein is het best en het snelst te realiseren door het behouden van de bestaande bomen.