Provinciale subsidieregeling Hergebruik Leegstaande panden voor Wonen

Recent is door Gedeputeerde Staten van Zeeland de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen vastgesteld. Doel van de regeling is beeldbepalende of beeldverstorende leegstaande panden te hergebruiken en daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Deze subsidieregeling is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van de aanpassingen om de leegstaande panden te hergebruiken. Voor gebouwen die in slechte staat zijn, is sloop en het gebruiken van de locatie voor andere doelen mogelijk. Daarbij heeft hergebruik voor wonen de voorkeur.

De subsidie is bestemd voor eigenaren van een gebouw met een bijzonder karakter of een gebouw dat in slechte staat verkeert. Eigenaren kunnen gemeenten, bedrijven, stichtingen of particulieren zijn.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van:

  • het herbestemmen of transformeren van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen;
  • het slopen van beeldverstorende verpauperde gebouwen die niet meer zinvol kunnen worden herbestemd of getransformeerd, gevolgd door herontwikkeling of een andere herinvulling van de vrijgekomen ruimte gericht op ruimtelijke kwalitatieve verbeteringen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 200.000. Voor deze subsidieregeling is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. 

Aanvraag

De subsidie kan gedurende de periode 1 april tot en met 31 mei 2021 worden aangevraagd. Daarvoor moet het digitale aanvraagformulier Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen worden gebruikt. 

Voor de beoordeling van de aanvragen wordt een aantal criteria met een puntenverdeling gehanteerd. De criteria zijn:

  • kwaliteitsverbetering 
  • hoogte gevraagd subsidiebedrag
  • impact
  • herbestemming
  • duurzaamheid
  • cultuurhistorie

De projecten met de meeste punten komen in aanmerking voor subsidie. 

Met de activiteit moet uiterlijk 31 mei 2022 zijn gestart en uiterlijk 31 december 2023 moet deze zijn gerealiseerd. Afwijking van de laatst vermelde datum is mogelijk.

Vooroverleg 

Geadviseerd wordt om, voordat de subsidie wordt aangevraagd, een voorgesprek te hebben. Tijdens dit gesprek op de plaats zelf is er gelegenheid de plannen te bespreken en vragen te stellen. Tot 17 mei 2021 kan een afspraak voor een vooroverleg worden gemaakt. Om vroegtijdig te kunnen afstemmen met de gemeentelijke plannen schuift de gemeente ook aan bij het overleg.   

Nadere informatie

Neem contact op met de provincie Zeeland:
Berbel Lippe: bi.lippe@zeeland.nl / +31 6 50419164
Leo van den Brand: l.vd.brand@zeeland.nl / +31 6 28904133