PERSBERICHT - Sluitende begroting 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis presenteert een structureel sluitende begroting voor 2022 en meerjarenraming 2023-2025. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten. De begroting sluit met een positief resultaat van € 2,66 miljoen voor 2022.

Zo hebben we als gemeente Sluis de ruimte om eventuele financiële tegenslagen op te vangen. Dit betekent ook dat er naast de reguliere indexatie geen lastenverhoging is voor de burgers. De ambities uit het coalitieakkoord “Dynamisch, continuerend en grensverleggend” kunnen gewoon doorgaan. Met dit meerjarenperspectief geven we tevens ruimte aan de nieuwe coalitie om verder te bouwen aan een leefbare en economisch gezonde gemeente Sluis.

De ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn niet opgenomen in de begroting. Op dit moment is namelijk nog onvoldoende inzichtelijk wat het herverdeeleffect voor onze gemeente is. Aangezien er meerdere scenario’s mogelijk zijn, kan in de begroting nog geen rekening gehouden worden met een mogelijke financiële impact. Enige voorzichtigheid achten wij dan ook op zijn plaats. In het begrotingsoverschot zien wij ruimte om nieuwe ontwikkelingen op te pakken en tevens een buffer te leggen voor onzekerheden en risico’s. De begroting draagt hiermee bij aan de versterking van onze leefbaarheid en het economisch klimaat, en is in evenwicht met onze financiële positie.

Besluitvorming

Het vaststellen van de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De stukken die het college vandaag presenteert, worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op dinsdag 19 oktober a.s. om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 11 november a.s. om 19.30 uur. De vergadering is live te beluisteren op onze website. 

Downloads