PERSBERICHT - Sluitende begroting 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis presenteert een structureel sluitende begroting voor 2021 en de meerjarencijfers 2021-2024. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten.

De begroting sluit met een positief resultaat van € 1,79 miljoen voor 2021. Zo hebben we als gemeente Sluis de ruimte om eventuele financiële tegenslagen op te vangen. Dit betekent ook dat er naast de reguliere indexatie geen lastenverhoging is voor de burgers. De ambities uit het coalitieakkoord “Dynamisch, continuerend en grensverleggend” kunnen gewoon doorgaan. Zoals bijvoorbeeld de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het Multifunctioneel Centrum in IJzendijke, welke in 2023 in gebruik genomen kan worden. Ondanks het positieve saldo is voorzichtigheid geboden en het maken van keuzes blijft onvermijdelijk.

De begroting is tot stand gekomen in een bijzonder jaar, waarin we wereldwijd te maken hebben met het coronavirus. De maatschappelijke en economische impact van dit virus is voelbaar en brengt veel onzekerheid met zich mee in 2020 maar ook voor de volgende jaren. Daarnaast zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op dit moment is nog onvoldoende inzichtelijk wat het herverdeeleffect voor onze gemeente is. Aangezien er meerdere scenario’s mogelijk zijn, kan in de begroting nog geen rekening gehouden worden met een mogelijke financiële impact.

Twee stappen model

Normaal gesproken is de begroting het moment waarop beleidsvoornemens en financieel meerjarenperspectief bij elkaar komen. Dat punt wordt nog niet bereikt. Zoals in mei werd besloten, is er dit jaar geen kadernota. In plaats daarvan werken we met maandelijkse financiële bestuursrapportage COVID-19 waarin een zo reëel mogelijk financieel beeld geschetst wordt. Er wordt ingezet op een twee stappen model. Nu biedt het college van B&W deze (beleidsarme) programmabegroting 2021 aan en begin 2021 komt er een uitgebreide begrotingswijziging. De besluitvorming op Krachtig Verbonden en het beleidsplan Sociaal Domein kan mogelijk financiële consequenties hebben welke tevens in de uitgebreide begrotingswijziging worden meegenomen.

Besluitvorming

Het vaststellen van de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De stukken die het college vandaag presenteert, worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op dinsdag 27 oktober a.s. om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 5 november a.s. om 19.30 uur. In verband met de maatregelen omtrent COVID-19 is het voor publiek niet mogelijk de vergadering bij te wonen in de Raadzaal in het Belfort. De vergadering is live te beluisteren op onze website.