PERSBERICHT - In gesprek over het klimaat in Zeeuws-Vlaanderen

Het klimaat is aan het veranderen.
Ook in Nederland en Zeeuws-Vlaanderen hebben we hiermee te maken.
Klimaatverandering levert risico’s op ten aanzien van wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.
De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen willen deze risico’s op lokaal niveau in beeld brengen en zetten daarom een enquête uit onder de inwoners.

Wateroverlast door zeer zware buien of langdurig natte periodes.
Oogstschade of beplanting in de tuin die verdroogt of dood gaat door lange droge periodes.
Is er nog wel voldoende drinkwater voor mens en dier?
Extreme warmte die gezondheidsproblemen kan veroorzaken of onze manier van leven kan veranderen.
En staat mijn huis wel op een veilige plek als er een overstroming plaatsvindt?
Een aantal voorbeelden die het gevolg kunnen zijn van de  klimaatverandering.

In het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht.
De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen hebben vorig jaar de risico’s in beeld gebracht door middel van een zogenaamde klimaatstresstest.
Hierbij zijn overheden, belangenorganisaties en het bedrijfsleven betrokken.
Het leverde Zeeuws-Vlaams breed inzicht op in de risico’s en knelpunten.

Enquête over het klimaat
Nu is het tijd om de risico’s op lokaal niveau in beeld te brengen.
Dit doen de drie gemeenten door middel van een enquête.
Inwoners vanaf 16 jaar krijgen zo de mogelijkheid om hun stem te laten horen.
Dat is van belang, omdat klimaatverandering iedereen raakt.
Welke problemen op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en overstroming worden er op het eigen perceel ervaren?
Hebben inwoners hiervoor maatregelen getroffen?
Zo ja, welke?
En zo niet, zijn zij wel bereid dit te doen?
De vragenlijst kan ingevuld worden van woensdag 10 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020 via www.klimaatzvl.nl.
Onder de respondenten worden 25 regentonnen verloot.
Inwoners zonder internet of computer kunnen via de eigen gemeente telefonisch een enquête opvragen.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om een gezamenlijke richting te bepalen en een strategie op te stellen hoe om te gaan met de klimaatveranderingen.