PERSBERICHT - Bestemmingsplanprocedure Euregiotuinen kan worden gestart

De gemeente Sluis heeft eerder een prijsvraag uitgeschreven voor de locatie Euregiotuinen in Oostburg. Het winnende initiatief was het plan Regiopark Oostburg van de familie van Damme. Waar begin dit jaar de uitvoering van het plan tijdelijk heeft stilgelegen in verband met de coronacrisis, zijn de plannen inmiddels weer opgepakt en is er hard gewerkt aan het concept bestemmingsplan.

Het plan geeft een recreatieve invulling aan het gebied met ruimte voor evenementen, horeca en cultuur. Dit alles passend binnen de sfeer van het gebied en de karakteristiek van onze streek. Ook wordt op kleine schaal de mogelijkheid geboden tot overnachting. Het plan, de benodigde onderbouwing en de onderzoeken zijn zo goed als klaar. Dit betekent dat gestart kan worden met een bestemmingsplanprocedure.

Naar verwachting wordt half januari 2021 het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierin wordt beschreven welke functies zijn toegestaan en op welke locaties binnen het gebied welke bebouwing mag plaatsvinden. Ook wordt er onderbouwd op welke wijze rekening gehouden wordt en tegemoet gekomen wordt aan eventuele aspecten zoals geluids- en verkeersoverlast. Het is voor iedereen mogelijk om vervolgens een zienswijze in te dienen.

De omwonenden zijn door de initiatiefnemer persoonlijk op de hoogte gebracht door middel van een brief. Daarnaast wordt er een website gelanceerd waarop de plannen worden toegelicht en kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief. Ook hebben omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid om met de initiatiefnemer in gesprek te gaan over de plannen.

Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op dinsdag 26 januari 2021 worden de plannen nader toegelicht evenals het vervolgproces. Het streven is om in september 2021 een bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad te kunnen bieden. Daarna kan de initiatiefnemer zijn plannen tot ontwikkeling brengen en zal het park een toegankelijke functie krijgen voor iedereen.