Openbare kennisgeving - Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat door geparkeerde auto’s op de Markt en het Ledelplein te Oostburg op de woensdag de opbouw van de weekmarkt wordt belemmerd en het in het belang van de vastgelegde opstelling van de weekmarkt noodzakelijk is om op genoemde terreinen een tijdelijk parkeerverbod in te stellen.

Het parkeerverbod is van kracht op de woensdag vanaf 05.30 uur tot 19.00 uur. Tijdens de weekmarkt zullen genoemde locaties worden afgesloten d.m.v. geleidehekken met C-01 bord. De normaliter geldende verkeersborden inzake de route over de Markt worden dan buiten werking gesteld.

Van belang is dat genoemde locaties obstakelvrij blijven gedurende de tijd dat de tijdelijke verkeersmaatregel actief is. Tegen eventuele overtreders kan de wegsleepregeling worden toegepast.

De tijdelijke verkeersmaatregel wordt ingesteld o.g.v. van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 (B.A.B.W. 1990). Ter ondersteuning van deze verkeersmaatregel wordt tijdelijk een LED-wagen geplaatst nabij bedoelde locatie waarop de tijdelijke verkeersmaatregel wordt aangegeven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 augustus 2021.