Ontwerpbeleid parkeernormen gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het ontwerpbeleid parkeernormen gemeente Sluis ter inzage wordt gelegd. Het doel van het beleid parkeernormen gemeente Sluis is het bieden van parkeernormenbeleid voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Sluis.

Het ontwerpbeleid parkeernormen gemeente Sluis ligt met ingang van 17 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over het ontwerpbeleid parkeernormen gemeente Sluis op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Wij verzoeken u om in uw schrijven duidelijk aan te geven op welke stukken uw zienswijze / inspraakreactie betrekking heeft.

Ontwerpbeleid parkeernormen (PDF)