Ontwerp-beleidsnotitie 'Verplaatsen bouwtitels in het buitengebied'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat de ontwerp-beleidsnotitie ‘Verplaatsen bouwtitels in het buitengebied' ter inzage wordt gelegd. Het doel van de beleidsnotitie is het bieden van een kader waarbinnen is aangegeven op welke wijze wordt meegewerkt aan de verplaatsing van bouwtitels in het buitengebied.

De ontwerp-beleidsnotitie ‘verplaatsen bouwtitels in het buitengebied’ ligt met ingang van 2 oktober 2019 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via onderstaande link.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over het ontwerp-beleid ‘verplaatsen bouwtitels in het buitengebied’ op de volgende wijze:
•    Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;
•    Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken.