Ontwerp-beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke werknemers’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat de ontwerp-beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke werknemers' ter inzage wordt gelegd.
Het doel van de beleidsnotitie is het bieden van een kader waarbinnen is aangegeven op welke wijze wordt meegewerkt aan het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke werknemers en in welke omvang en vorm deze huisvesting wordt toegelaten.

De ontwerp-beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke werknemers’ ligt met ingang van 2 oktober 2019 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via onderstaande link.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over het ontwerp-beleid ‘Huisvesting tijdelijke werknemers’ op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft of mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken.