Nota Burgerparticipatie

Op 10 september 2019 heeft de commissie Samenleving/Middelen ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om de nota Burgerparticipatie vrij te geven voor inspraak.
 
Burgerparticipatie is de laatste jaren een steeds actueler thema geworden in onze samenleving.
Ook in de gemeente Sluis zijn er tal van burgerinitiatieven actief en worden inwoners regelmatig betrokken bij beleidsvorming of plannen.
Burgerparticipatie is ook een breed onderwerp die verschillende interpretaties kent en diverse belevingen oproept.
Als gemeente is het dan ook van belang om duidelijk te maken wat wij onder burgerparticipatie verstaan, waarbij we ook rekening moeten houden met het dynamische karakter van burgerparticipatie.
In de nota Burgerparticipatie zijn hiervoor de grote lijnen uitgezet, waarbij we ons met name richten op burgerinitiatieven, meedenken en meedoen van inwoners.
 
Voordat de raad een definitief besluit neemt over de nota Burgerparticipatie, ligt deze op grond van de inspraakverordening Gemeente Sluis, vanaf 19 september 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur.
De nota kunt u ook raadplegen via onderstaande link.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk reacties worden ingebracht.
Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.