Kennisgeving 3e herziening ontwerp Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen

Vaststelling ontwerp Nota bodembeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in gevolge van de Inspraakverordening gemeente Sluis, gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
en het bepaalde in artikel 3:42 van de Awb voor inspraak heeft vrijgegeven:

Het ontwerp van de 3e herziening Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen.

Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.
Het Besluit kent een landelijk beleidskader (generiek) en geeft daarnaast ook de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal beleid voor grondverzet vast te stellen
(gebiedsspecifiek). Er wordt hierbij gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn.

Sluis vormt al sinds 2010 samen met de regiogemeenten Hulst en Terneuzen één gezamenlijk bodembeheergebied en hebben daardoor ook één gezamenlijke Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen.
Daarnaast beschikt elke gemeente over een actuele bodemkwaliteitskaart en -functiekaart van het eigen grondgebied.
Deze set documenten te samen vormen het vigerende regionale bodembeleid dat destijds door alle drie de gemeenteraden is vastgesteld.
De Nota bodembeheer is het beleidsdocument waarin de lokale regels zijn vastgelegd voor de wijze waarop in het beheergebied met grondstromen moet worden omgegaan.
Dit document is voor het laatst herzien in 2015. De nu voorgenomen 3e herziening van de Nota bodembeheer heeft beleidsmatig enkel betrekking op het grondgebied van Sluis.
Aan de Nota wordt voor Sluis namelijk nieuw gebiedsspecifiek beleid toegevoegd en in het besluit is bepaald dat deze onderdelen door de gemeenteraad van Sluis moeten worden vastgesteld.
De Nota bodembeheer dient volgens de Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te worden gelegd en hierna te worden vastgesteld door de gemeenteraad van Sluis.
De bodemfunctiekaarten en de bodemkwaliteitskaarten worden ook regelmatig herzien. Dit is een bevoegdheid van de betreffende colleges in het beheergebied.

Besluitvorming en inspraak

De 3e herziening ontwerp Nota bodembeheer ligt zes weken ter inzage van 28 maart t/m 8 mei 2019 in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg en kan daar kosteloos worden ingezien.
Gedurende deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.
Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Het indienen van een mondelinge zienswijze kan op afspraak, hiervoor kan contact worden opgenomen met de heer J. Scherbeijn via het nummer +140117.

De bekendmaking van de terinzagelegging en de mogelijkheid tot inspraak (lees: de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen), zal tevens in het elektronisch gemeenteblad worden opgenomen.
Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl.
De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.
Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Vervolg

Na de ter inzage periode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de zienswijzen en de reactie vanuit het college.
De gemeenteraad zal, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, de nota vaststellen.
De vaststelling van de Nota bodembeheer zal via de formele weg bekend worden gemaakt en via de gebruikelijke weg in het Klanten Contact Centrum (KCC) ter visie worden gelegd.

Te downloaden