Jaarstukken 2018 en kadernota 2020-2023

De kadernota 2020-2023 geeft vroegtijdig inzicht in de financiële knelpunten en mogelijke beleidskeuzes in aanloop naar de begroting 2020.
Dit stelt de raad in staat om kaders te stellen voor de komende jaren.
Kijkend naar de komende jaren is het resultaat positief.
Door ruimtescheppende maatregelen heeft de kadernota een positief saldo in 2020 en de jaren daarop volgend.

Besluitvorming
Het vaststellen van de jaarstukken en de kadernota is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
In afwachting van de accountantsverklaring zijn de jaarstukken 2018 nog niet definitief.
De accountant heeft toegezegd een goedkeurende accountantsverklaring te verstrekken.
De stukken worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/ Middelen op dinsdag 25 juni om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 4 juli a.s. om 19.30 uur.
Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis.