Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024

De gemeenteraad van Sluis heeft in zijn vergadering van 29 oktober 2020 het Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024 vastgesteld.
De dienstverlening en ondersteuning vanuit de gemeente Sluis is gebaseerd op ‘Samenkracht’.

Sluis is een gemeente voor en door de inwoners. Alleen samen lukt het om iedereen mee te laten doen in de samenleving binnen de gemeentegrenzen. Samenkracht betekent ook het bundelen van belangrijke steunpilaren (organisaties en inwoners) en krachten binnen de gemeente.

Dat is de reden dat het beleidsplan Sociaal Domein is vastgesteld. Waarden als keuzevrijheid, hulp op maat, preventie en meedoen zijn niet gebonden aan een specifieke wet. In dit plan zijn de uitgangspunten en belangrijke waarden binnen de wettelijke kaders van het Sociaal Domein – waaronder Jeugdwet, Participatiewet (P-wet), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) –gebundeld. Naast de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de transitie, vinden we het in Sluis ook belangrijk om aandacht te hebben voor preventie, veiligheid en volksgezondheid.

Om te kunnen borgen dat de inwoners, die de ondersteuning het hardst nodig hebben, deze kunnen blijven ontvangen is het van belang om slim en goed om te gaan met de beschikbare middelen voor die taak. Samen moeten we ervoor zorgen dat de hulp en ondersteuning betaalbaar blijft en toekomstbestendig wordt.

Tegen het beleidsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Het beleidsplan treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. U kunt het beleidsplan hieronder downloaden.

Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2024 (PDF)