Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadscommissies

Raadscommissies

Informatie over de raadscommmissies.

Commissies

De gemeente Sluis kent de volgende raadscommissies: Samenleving / Middelen en Ruimte / Algemeen bestuur. Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden ruim een week voorafgaand aan een besluitvormende raadsvergadering plaats in het Belfort. Meer informatie over de vergaderingen. Binnen tien dagen na de vergadering kunt u de geluidsopname beluisteren.

 

Verder is er de Rekenkamercommissie. Deze commissie is ingesteld op 1 januari 2005 om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.

 

Raadscommissie Samenleving / Middelen

De raadscommissie Samenleving / Middelen adviseert en overlegt in het bijzonder over sociale zaken, onderwijs en volwasseneneducatie, welzijn, volksgezondheid, ouderenzorg, jeugd- en jongerenwerk, bevolking, cultuur, sport en sportaccommodaties, stads- en dorpsraden, budgetcyclus, kadernota, jaarlijkse programma- en budgetbegroting, jaarrekening, tarieven, automatisering en subsidies.

 

Commissieleden:

 

voorzitter: de heer C.J. Almekinders (fractie VVD)

leden:

 • mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen (fractie CDA)
 • de heer F.J.C.M. Gijsel   (fractie Nieuw Gemeentebelang)
 • mevrouw A.V. van Kleef (fractie VVD)
 • de heer A.H.M. Scheppers (fractie D&T)
 • mevrouw J.A. Kramer (fractie PvdA)
 • mevrouw L.E. Flikweert (fractie Lijst Babijn)
 • mevrouw A.M.P. Gerarts (fractie SP)
 • de heer W.J. Huigh (fractie D66)

 

griffier: de heer M. Cijsouw; wnd. griffier de heer mr. P.T.G. Claeijs


 

Raadscommissie Ruimte / Algemeen Bestuur

De raadscommissie Ruimte / Algemeen Bestuur adviseert en overlegt in het bijzonder over wonen en volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme, landbouw, monumenten, kernenbeleid, dorpsvernieuwing, de grote projecten, parkeeraangelegenheden, eigendomsaangelegenheden, openbare werken en infrastructuur, afvalverwerking, verkeer en vervoer, milieu, algemene bestuurs- en juridische zaken, openbare orde en veiligheid, brandweeraangelegenheden, grensoverschrijdende contacten, personeelszaken en organisatie, voorlichting en communicatie.

 

Commissieleden:

 

voorzitter: de heer J.A. Quaak (fractie CDA)

leden:

 • de heer I.J. de Hullu  (fractie CDA)
 • mevrouw M.J. Poissonnier-Dekker (fractie Nieuw Gemeentebelang)
 • de heer P.A.J.C. Thomaes (fractie VVD)
 • mevrouw M.E. Carels-Steenbergen (fractie D&T)
 • de heer R.P. Evers (fractie PvdA)
 • de heer F. Babijn (fractie Lijst Babijn)
 • de heer R.L. Eversdijk (fractie SP)
 • de heer J.W.D. Verherbrugge (fractie D66)

 

griffier: mevrouw M.J. Reinhoudt; wnd. griffier de heer mr. P.T.G. Claeijs


 

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie moet de controlerende rol van de gemeenteraad versterken. De Rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee externe leden en twee leden die door de gemeenteraad worden aangesteld. Voor de raadsperiode 2014-2018 zijn benoemd:

 

 • mevrouw J.A. Kramer (fractie PvdA);
 • mevrouw A.V. van Kleef (fractie VVD); 
 • de heer E. de Koster (extern lid);
 • de heer R. Lemmens (extern lid);
 
Onafhankelijk voorzitter: dhr. D.J. Dees

 

De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid van de gemeente. Heeft de uitvoering van het vastgestelde beleid het beoogde resultaat gehad (doeltreffendheid)? Is dat resultaat langs de meest efficiënte en snelle manier tot stand gebracht (doelmatigheid)? En is de inning en besteding van publieke middelen (belastingen) gebeurd binnen de kaders van de wet (rechtmatigheid)? De commissie doet één tot drie onderzoeken per jaar en stuurt een rapport met conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek naar de gemeenteraad. Nadere informatie over de Rekenkamercommissie.

 

 


Uitgelicht

gemeentesluis.nl

Vergaderstukken

Geluidsopnamen


Zoeken