Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om planten en wilde dieren te beschermen. U mag meestal wel rookwaren en kaarsen gebruiken, tenzij de gemeente een rookverbod heeft ingesteld. Vuur voor bakken en braden is alleen toegestaan als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.

Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Op grond van de Wet milieubeheer geldt er zowel voor particulieren als bedrijven een algemeen verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze te verbranden. Er bestaan immers alternatieve manieren van verwijdering en verwerking. Organische afvalstoffen kunnen bijv. worden versnipperd of gecomposteerd. Particulieren hebben daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van de grofvuilregeling.  
Het verbranden van slootmaaisel en snoeihout kan echter onder bepaalde voorwaarden en met een gemeentelijke ontheffing, mogelijk worden gemaakt. 
De ontheffing wordt op schriftelijk verzoek verleend indien aan enkele criteria wordt voldaan: 
- de afvalstoffen betreffen uitsluitend slootmaaisel of snoeihout; 
- het verbranden van slootmaaisel heeft plaats binnen de periode van 1 september tot 1 maart of; 
- het verbranden van snoeihout heeft plaats binnen de periode 1 januari tot 1 mei. 
- de stooklocatie ligt niet binnen de bebouwde kom zoals die op grond van de wegenverkeerswetgeving is begrensd en aangewezen; 

Aan de ontheffing worden verder een aantal voorschriften verbonden die gevaar en overlast voor de omgeving van de stookplaats moeten voorkomen. 
Dit betreft o.a. het inrichtingen van de tijdelijke stookplaats ten opzichte van de omgeving, plaatselijke (weers)omstandigheden, het houden van toezicht en het voor handhavingdoeleinden, op locatie beschikbaar hebben van de ontheffing. Ook geldt bij het verbranden van slootmaaisel dat het afval eerst uit het talud van de sloot wordt gehaald en op het aangrenzende landbouwperceel moet worden verzameld alvorens het wordt verbrand. 
Een kopie van de ontheffing wordt gezonden aan Politie Zeeland.

Contact

Klik hier voor het aanvraagformulier stookontheffing. 

 

Online

Het aanvragen van een stookontheffing kunt u online doen via dit aanvraagformulier.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • waarom u vuur wilt stoken
  • waar u dat precies wilt doen
  • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
  • hoe groot het vuur zal zijn
  • of u door het vuur schade verwacht toe te brengen aan wilde dieren of planten in natuurgebieden van de gemeente
  • zo ja, welke schade u verwacht 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Uitgelicht


Zoeken