Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

12-dagenregeling

Als exploitant van een horecabedrijf mag u maximaal 12 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren waarbij u zich onder bepaalde voorwaarden niet behoeft te houden aan de reguliere geluidseisen (12-dagenregeling). Zo'n festiviteit moet u wel tijdig melden, minimaal twee weken van te voren en u moet het standaardformulier melding 12-dagenregeling invullen. De melding wordt niet geaccepteerd als het standaardformulier niet is gebruikt en/of deze niet volledig is ingevuld, of als de melding te laat is gedaan.

Als uw bedrijf onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt, moet u onder andere voldoen aan de geluidsvoorschriften die gesteld zijn in dit besluit.

Als uw bedrijf in de normale bedrijfssituatie niet kan voldoen aan de geluidsvoorschriften kunt u op basis van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Sluis ontheffing van deze geluidsvoorschriften krijgen. Deze ontheffing (12-dagenregeling) is maximaal 12 keer per jaar mogelijk.

 

Als u van de 12-dagenregeling gebruik wil maken, moet u aan een aantal voorwaarden en voorschriften voldoen.

 

De voorwaarden voor het indienen zijn:

 

1. Het invullen van het standaard formulier melding 12-dagenregeling. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar postbus 27, 4500 AA Oostburg; fax: 0117-452241 of e-mail: info@gemeentesluis.nl. De melding wordt niet geaccepteerd als het standaardformulier niet is gebruikt en/of deze niet volledig is ingevuld.

 

2. Uw melding moet minimaal 14 dagen vóór de datum van de activiteit binnen zijn bij de gemeente Sluis. Deze termijn is noodzakelijk om de aanvraag te kunnen behandelen en om tijdig onze toezichthouders en politie te informeren dat er een activiteit plaatsvindt en dat u ontheffing heeft van de reguliere geluidsvoorschriften. Deze informatie is voor hen van belang in het geval klachten over geluidsoverlast binnenkomen. Te laat ingediende meldingen worden niet in behandeling genomen.

 

Voorschriften 12-dagenregeling:

 

1. Voor activiteiten die inpandig zijn, geldt een eindtijd van 01.00 uur op alle weekdagen;

 

2. Voor activiteiten op het terras of (buiten) terrein van de inrichting geldt een eindtijd van 24.00 uur;

 

3.  Na de eindtijd zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit weer van toepassing;

 

4.  Als uw melding is geaccepteerd sturen wij u een schriftelijke bevestiging met vermelding van het aantal resterende dagen dat u nog gebruik kan maken van de zogenoemde

"12-dagenregeling". (Er zijn geen kosten aan het doen van een melding 12-dagenregeling);

 

5.  Acceptatie van de melding 12- dagenregeling ontslaat u echter niet van de verplichting om er op toe te zien dat er niet ongelimiteerd geluid mag worden geproduceerd of te

lang wordt doorgegaan.

 

6.  De verantwoordelijkheid voor het doen van een melding ligt bij u. Als u voor een activiteit met elektronisch versterkte muziek geen melding doet, dan heeft dat de volgende
consequenties;

 

a.  De eerste maal wordt geregistreerd en u ontvangt een schriftelijke waarschuwing. Niet gemelde festiviteiten worden meegeteld voor het totaal van 12 keer per kalenderjaar;

 

b.  Een eerstvolgende melding na een overtreding wordt in behandeling genomen en als daartoe aanleiding bestaat kunnen wij daarbij aanvullende voorschriften opleggen;

 

c.  Bij recidive (herhaling) volgt er een standaard brief met een afwijzing. Onder recidive wordt verstaan herhaling van de overtreding binnen 12 maanden.

 

7.  Ieder nieuw kalenderjaar kunt u opnieuw 12 keer een incidentele festiviteit aanvragen. 

 

Als drijver van de inrichting heeft u ook een verantwoordelijkheid  ten opzichte van de omgeving. U kunt vooraf ook acties ondernemen om overlast te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld uw omgeving mondeling of schriftelijk kenbaar maken dat u een incidentele festiviteit heeft gepland. Onze ervaring is als mensen vooraf weten dat er een activiteit is gepland waar meer geluid bij vrijkomt het minder snel als overlast wordt ervaren.

 

Contact

U meldt uw festiviteit bij de gemeente.

U meldt uw festiviteit door middel van het formulier melding 12-dagenregeling in te dienen bij de gemeente. De melding wordt niet geaccepteerd als het standaardformulier niet is gebruikt en/of deze niet volledig is ingevuld.

 

Online
U kunt uw melding ook online indienen, via dit online meldingsformulier.

Uw melding moet minimaal 14 dagen vóór de datum van de activiteit binnen zijn bij de gemeente Sluis


Uitgelicht


Zoeken